• Нийтлэг үндэслэл
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандарт
 • Хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулах иргэн, ажилтны эрх, үүрэг
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцах байгууллагын тогтолцоо, бүрэн эрх, санхүүжилт
 • Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зохион байгуулалт
 • Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, хурц хордлого, тэдгээрийг судалж бүртгэх
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийн биелэлтэд тавих хяналт
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага
 • Бусад заалт
 • Нийтлэг үндэслэл
 • Хамтын гэрээ хэлэлцээр
 • Хөдөлмөрийн гэрээ
 • Цалин хөлс, олговор
 • Ажил, амралтын цаг
 • Хөдөлмөрийн нөхцөл, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн стандарт
 • Эмэгтэй хүний хөдөлмөр
 • Насанд хүрээгүй, тахир дутуу, одой хүний болон ахмад настны
 • Гадаадын иргэний болон гадаадын аж ахуйн нэгж, байгууллагад ажиллаж байгааиргэний хөдөлмөр
 • Хөдөлмөрийн хамтын маргаан зохицуулалт
 • Хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан зохицуулалт
 • Хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн сахилга, эд хөрөнгийн хөриуцлага
 • Хөдөлмөрийн удирдлага, зохион байгуулалт
 • Хөдөлмөрийн хяналт
 • Бусад зүйл